HOME  VOORWAARDEN

Joint Power Security Service Den HaagJoint Power Security Service Den Haag  


Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene zakelijke voorwaarden worden de genoemde termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

De opdrachtgever is degene die gebruik maakt van de diensten van Joint Power Security Services.
De overeenkomst is de overeenkomst tot dienstverlening door Joint Power Security Services.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offerte en overeenkomst tussen Joint Power Security Services en een opdrachtgever waarop Joint Power Security Services deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. Eventuele afwijking en uitzonderingen op deze zakelijke voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. De aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Joint Power Security Services gemaakte offertes zijn vrijblijvend, en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders staat vermeld. Joint Power Security Services is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk of mondeling binnen het bovengenoemde termijn wordt bevestigd.

3. Alle prijzen in de bovengenoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief 19 % BTW.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. De medewerkers van Joint Power Security Services zullen de overeenkomst uitvoeren volgens de instructies van de opdrachtgever, zolang deze instructies niet in strijd zijn met de instructies voor het personeel van Joint Power Security Services, waaraan het Ministerie van Justitie goedkeuring heeft verleend.

2. Joint Power Security Services kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade en/of lichamelijk letsel, die de medewerker van Joint Power Security Services tijdens de overeengekomen werkzaamheden toebrengt zodra dit een direct of indirect gevolg is van handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de instructies voor het personeel van Joint Power Security Services.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden aan te passen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en schriftelijk vastleggen

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. Joint Power Security Services zal de opdrachtgever hier van te voren inlichten.

Artikel 6 Contractduur
1. De overeenkomst tussen Joint Power Security Services en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 7 Uurtarief
1. Het overeengekomen uurtarief heeft betrekking op de in de overeenkomst beschreven diensten en werkzaamheden.

2. Joint Power Security Services is gerechtigd om het overeengekomen uurtarief aan te passen, mits dit geschiedt na een kennisgevingtermijn van minimaal drie maanden. Indien de opdrachtgever als gevolg van het aangepaste uurtarief de overeenkomst wenst te ontbinden, dan dient er een opzegtermijn van één maand in acht te worden genomen, tenzij partijen uitdrukkelijk of schriftelijk anders overeenkomen.

3. Het overeengekomen uurtarief is exclusief BTW.

4. Indien tussen beide partijen een overeenkomst wordt aangegaan op basis van een schriftelijk, contract (vanaf één jaar), kan Joint Power Security Services een korting aanbieden van 5 % op het overeengekomen uurtarief.

Artikel 8 Betaling
1. Betaling van de uitgevoerde diensten van Joint Power Security Services dient per vier weken te gebeuren, tenzij de partijen uitdrukkelijk of schriftelijk anders overeenkomen.

2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

3. Betaling kan geschieden via bijschrijving van het factuurbedrag op het postbankrekeningnummer van Joint Power Security Services, of via een contante betaling aan de daarvoor door de directie van Joint Power Security Services aangewezen persoon, die bij ontvangst de factuur zal ondertekenen.

4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met het voldoen van de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per vier weken, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Artikel 9 Klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever te worden ingediend volgens de, door het Ministerie van Justitie goedgekeurde klachtenregeling. Joint Power Security Services is verplicht een kopie van deze klachtenregeling te verstrekken zodra tussen beide partijen een overeenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 10 Opzegging
Beide partijen kunnen de overeenkomst ten aller tijde schriftelijk opzeggen, het opzegtermijn dat in acht dient te worden genomen is één maand, tenzij partijen uitdrukkelijk of schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding
1. Joint Power Security Services is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

Artikel 12 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene zakelijke voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Joint Power Security Services geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Joint Power Security Services niet is staat is de verplichtingen na te komen.

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

Artikel 13 Slotbepaling
1. Indien zich situaties voordoen en/of een beroep wordt gedaan op aansprakelijkheden die niet, of niet voldoende, in deze algemene zakelijke voorwaarden staan vermeld, dan behoudt Joint Power Security Services het recht om deze naar eigen inzicht te behandelen en in voorkomend geval, alsnog geen aansprakelijkheid te aanvaarden.   
 

 

Joint Power Security Service Den Haag JPSS SERVICES

Horecabeveiliging
Winkelbeveiliging
Objectbeveiliging
Evenementbeveiliging
Persoonsbeveiliging
Receptiediensten
Camerasystemen
Verkeersregelaars
Speciaal vervoer

JPSS INFO

Over ons
Vacatures
Contact